REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KRAFCIARKA

W myśl Ustawy, z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Dane właściciela sklepu.

Właścicielem sklepu jest Anna Stefanowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KRAFCIARKA Anna Stefanowska, adres: Smardzewo 7, 76-100 Sławno, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (http://stat.gov.pl/regon) NIP 8992518909, REGON 362134680, ; adres poczty elektronicznej: sklep@krafciarka.pl, numery telefonu: (+48) 792-700-920 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) zwany dalej Usługodawcą Sklepu internetowego i Sprzedawcą.

Numer konta bankowego:

21 1050 1559 1000 0090 8206 9619

ING Bank Śląski S.A.

Dokonując przelewu proszę wpisać imię i nazwisko (login) osoby która dokonała zakupu w sklepie, zwłaszcza jeśli wpłata będzie dokonywana z innego rachunku niż rachunek kupującego.

1.2 DEFINICJE:

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

REGULAMIN – Regulamin określający zasady zawierania i wykonywania Umów sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

KONTO -  oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

LOGIN– unikalny dla każdego Klienta adres mailowy, podawany w toku Rejestracji,

LOGOWANIE– otrzymanie przez Klienta dostępu do stworzonego przez Sprzedawcę w toku Rejestracji, indywidualnego, wirtualnego konta, umożliwiającego korzystanie z Aplikacji,

 

PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

SKLEP INTERNETOWY - dostępny pod adresem internetowym www.krafciarka.pl

SPRZEDAWCA, ADMINISTRATOR, USŁUGODAWCA – Anna Stefanowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KRAFCIARKA Anna Stefanowska (adres prowadzenia działalności: ul. Smardzewo 7, 76-100 Sławno), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (http://stat.gov.pl/regon/), NIP 8992518909, REGON 362134680; adres poczty elektronicznej: sklep@krafciarka.pl, numer telefonu: (+48) 792-700-920 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą

USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień. Prosimy o rozważne zakupy.

2.2. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy odstąpimy od umowy sprzedaży.

2.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, oraz cła. O kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) Klient jest informowany na stronach sklepu, oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

2.4. Z chwilą potwierdzenia przez sklep internetowy przyjęcia zamówienia do realizacji (co nastąpi w formie przesłania Państwu informacji elektronicznej) dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem.

3.  PŁATNOŚCI

3.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby  płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

3.1.1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Należność wpłacona w rodzimym banku zostaje odnotowana zazwyczaj tego samego dnia, w obcym banku do 2 dni roboczych a wpłata przez Pocztę Polską od 4-7 dni.

Numer konta bankowego:

60 1050 1764 1000 0097 0127 4525

ING Bank Śląski S.A.

Dokonując przelewu proszę wpisać numer zamówienia oraz imię i nazwisko osoby która dokonała zakupu w sklepie, zwłaszcza jeśli wpłata będzie dokonywana z innego rachunku niż rachunek kupującego.

3.1.2. Płatności gotówką przy odbiorze osobistym.

3.1.3. Płatności systemem płatności internetowych PayU.

3.2. Do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura (Sprzedawca zwolniony z VAT), przesyłana w formie elektronicznej.

4. SPOSOBY DOSTAWY, REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego na stronie „Formy płatności i wysyłki” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

  • Kurier Inpost
  • Paczkomaty 24/7
  • Kurier Pocztex
  • Odbiór osobisty bezpłatny (pod adresem: Smardzewo 7, 76-100 Sławno).

4.2. Przy wysyłce produktów za granicę RP, obowiązuje cennik Poczty Polskiej dla wybranego kraju ( dla przesyłek Global Express).

4.3. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@krafciarka.pl celem uzgodnienia szczegółów, lub kontakt telefoniczny (+48) 792-700-920.

4.4. Termin dostawy - na czas oczekiwania Klienta, na Produkt składa się: czas przygotowania Produktu do wysyłki i czas dostawy Produktu:

4.4.1. Przygotowanie Produktu następuje w godzinach pracy sklepu, niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na konto ( w przypadku zamówień płatnych przelewem), oraz po złożeniu zamówienia (w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze). W przypadku produktu tworzonego na zamówienie klienta, obowiązuje termin wskazany w ofercie produktu, o którym klient jest informowany.

4.4.2. Czas dostawy Produktu uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy:

4.4.2.1. Przesyłka Paczkomaty 24/7 - przesyłka dostarczana jest w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 1 dnia roboczych, liczonych od dnia następnego po nadaniu paczki.

4.4.2.2 Przesyłka Kurierska Inpost dostarczana jest w ciągu deklarowanego przez przewoźnika 1 dnia roboczego, liczonego od dnia następnego po nadaniu paczki.

4.4.2.3 Przesyłka Kurier Pocztex  dostarczana jest w ciągu deklarowanego przez przewoźnika 1 dnia roboczego, liczonego od dnia następnego po nadaniu paczki.

4.4.2.4 Przesyłka Pocztex Punkt dostarczana jest w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 1 dni roboczych, liczonego od dnia następnego po nadaniu paczki.

4.5. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę przekraczającą 150 zł, firma KRAFCIARKA poniesie jednorazowy koszt nadania przesyłki do jednego miejsca, wskazanego przez klienta na terytorium RP.

4.6. Klient zamawiający wysyłkę zostanie poinformowany o wysłaniu zamówienia , oraz otrzyma numer listu przewozowego drogą mailową. Klient zamawiający przez odbiór osobisty, zostanie poinformowany o gotowości produktu do odbioru.

5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

5.1. Jeżeli Produkt okaże się wadliwy, Kupujący może:

5.1.1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny w takiej proporcji, w jakiej Rzecz z wadą pozostaje w stosunku do Rzeczy bez wad.

5.1.2. Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przy czym uprawnienie takie nie powstaje, jeżeli wada jest nieistotna.

Sprzedawca  może uchylić się od skutków oświadczeń wskazanych powyżej, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, chyba że Rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę . W takiej sytuacji Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany Rzeczy żądać usunięcia wad, chyba że wybrany przez niego sposób jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę. 

5.1.3. Żądać wymiany Rzeczy na wolną od wady. 

5.1.4. Żądać usunięcia wad. 

Sprzedawca  jest obowiązany wymienić Rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 5.2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

5.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta telefonicznie lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@krafciarka.pl lub pisemnie na adres KRAFCIARKA Anna Stefanowska, Smardzewo 7, 76-100 Sławno. (Klienta reklamującego produkt prosi się o opisanie zauważonej wady i określenie swych żądań przewidzianych w ramach rękojmi)

5.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Rzeczy Kupującemu.

5.5 Roszczenie z tytułu rękojmi przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady. W tym też terminie Kupujący powinien złożyć oświadczenie o reklamacji.

5.6. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji, ale towar można zareklamować, jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana konsumentowi w momencie zakupu.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na adres mailowy sklep@krafciarka.pl lub pisemnie na adres KRAFCIARKA Anna Stefanowska, Smardzewo 7, 76-100 Sławno.

6.2. Termin 14 dni rozpoczyna się w dniu otrzymania produktu przez klienta.

6.3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6.5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: KRAFCIARKA Anna Stefanowska, Smardzewo 7, 76-100 Sławno.

6.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jest odpowiedzialny za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy. Może zostać obciążony kosztami które będzie musiał ponieść Sprzedawca by przywrócić uszkodzony towar do stanu pełnowartościowego.

6.7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

6.7.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do produktów wytworzonych na indywidualne zamówienie klienta, nieprefabrykowanych, stworzonych według podanej przez niego specyfikacji, ściśle związanych z jego osobą.

 

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Więcej informacji na temat polityki prywatności dostępnych jest w dziale Polityka Prywatności.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE      

8.1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

8.2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

8.3.W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

9.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

9.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

9.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.