………………………………….                                                              …………………..…dnia……………………

Imię i nazwisko konsumenta                                                                               miejscowość, data

………………………………….

………………………………….

………………………………….

adres zamieszkania

 

KRAFCIARKA Anna Stefanowska

Smardzewo 7

76-100 Sławno

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………… ............................................................................................................................................................................................ potwierdzonej Fakturą nr. ….……………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy .....................................................……………………………………………………………………….

Proszę o zwrot kwoty........................zł (słownie:............................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................)

przekazem pocztowym na adres.......................................................................................................................................

lub na konto nr...................................................................................................................................................................

 

Towar: …………………………..……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….………………...

otrzymany dnia…………………..…… zwracam w stanie niezmienionym.

 

                                                                                                             ……..…………………………………..

                                                                                                                                podpis Konsumenta*

                                              

 

Art. 27.Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta: Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.        

Prosimy o załączenie dowodu zakupu.

*tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej